Klachtenprocedure

Interne klachten

Wanneer ouders niet tevreden zijn over onze dienstverlening kunnen zij dit, in eerste instantie, aangeven bij de pedagogisch medewerker. Wanneer de ontevredenheid uitmondt in een “klacht”, hanteren wij een interne klachtenregeling.

Dit gaat dan over de afhandeling van klachten over:

 • Een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind
 • De overeenkomst tussen de houder en de ouder

Procedure

 • Wij verzoeken de ouder(s) de klacht schriftelijk bij de directie in te dienen
 • De directie zal de klacht zorgvuldig onderzoeken
 • Zij houdt de ouder(s) zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling
 • Wij zullen de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelen-uiterlijk zes weken na indiening bij de directie
 • Wij verstrekken de ouder(s) een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht
 • In het oordeel stellen wij een concrete termijn waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd

Wanneer ouders en De Blije Bij er samen niet uit komen kunnen ouders terecht bij het Klachtenloket kinderopvang (www.klachtenloket-kinderopvang.nl). Deze instantie staat zowel ouders als kinderopvangorganisaties bij wanneer er een klachten/conflict is. Zij kunnen in deze adviseren en/of bemiddelen.

Externe klachtenprocedure

We streven naar een open relatie met de ouders waarbinnen problemen en klachten aan de orde gesteld kunnen worden. Door in gesprek te gaan proberen wij er samen met de ouders uit te komen. Mocht het voorkomen dat de ouders en de leiding van De Blije Bij middels de interne klachtenprocedure en het Klachtenloket niet tot een oplossing komen, dan kunnen zowel de ouders als de oudercommissie zich wenden tot een externe klachtencommissie.

 • Ouders/verzorgers of oudercommissie leggen hun klacht bij De Geschillencommissie
 • Belangrijk is dat ouders/verzorgers of oudercommissie op de hoogte zijn dat zij naar De Geschillencommissie kunnen gaan wanneer zij er niet uitkomen met De Blije Bij
 • Ouders/verzorgers of oudercommissie kunnen de klacht online indienen via deze link:
  www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang-en-peuterspeelzalen
  Of telefonisch bereikbaar op: 070 – 310 53 10 (Op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur)

 

© 2019 Kinderopvang De Blije Bij - Alle rechten onder voorbehoud.